1.Korzystanie z usług gabinetu Fizjofit mieszczącego się przy ulicy Baboszewskiej 1, równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia ,iż nie ma on żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez FizjoFit oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2.Klientem gabinetu może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.

3.Personel Gabinetu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących przebiegu i rezultatów masażu bądź innych usług oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.

4. Personel Gabinetu zobowiązany jest do poszanowania prywatności Klienta oraz Klient jest zobowiązany do poszanowania prywatności personelu Gabinetu.

5. W trosce o wysoką jakość usług w Gabinecie, Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia.

6. W Gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.

7. W trakcie wykonywania zabiegu w gabinecie może przebywać wyłącznie masażysta/ fizjoterapeuta oraz Klient, jedynie masażysta / fizjoterapeuta może wyrazić zgodę na obecność trzeciej osoby.

8. W przypadku jakichkolwiek komplikacji lub problemów zdrowotnych, Klient powinien skonsultować z lekarzem, czy dany zabieg będzie odpowiedni.

9. Klient jest zobowiązany podczas pierwszej wizyty do wypełnienia Karty Informacyjnej poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia, istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.

10. Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.

11. Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych. Masażysta / fizjoterapeuta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp. w takich przypadkach zostanie wezwana Policja) opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg który się odbył.

12. Klienci Gabinetu proszeni są o wyłączenie/wyciszenie telefonów komórkowych.

13. Klient jest zobowiązany odwołać termin świadczenia usługi najpóźniej 2 h przed terminem dokonanej rezerwacji. Zabiegi poranne należy odwołać do godziny 19 -stej jdnia poprzedniego. Rezerwacje zabiegów przyjmowane są na wybrany przez Klienta dzień oraz godzinę w miarę dostępności terminów. Nieodwołane zabiegi w przypadku osób posiadających karnet , uznaje się za wykorzystane.

16. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Gabinecie.

17. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i ppoż., bezpieczeństwa własnego oraz
innych osób korzystających z usług FizjoFit.

18. Użytkowanie urządzeń i pomieszczeń szatniowo- sanitarnych winno być zgodne z ich przeznaczeniem. Zabrania się: samowolnego korzystania z urządzeń oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Gabinetu, wprowadzania osób postronnych do sali i zaplecza szatniowo-sanitarnego Gabinetu, palenia papierosów i tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, przebywania na terenie Gabinetu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz środków odurzająco- dopingowych, wprowadzania psów, umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody pracownika Gabinetu.

19. Każdy Klient Gabinetu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Pracownik obsługi FizjoFit sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Klienci przebywający na terenie FizjoFit są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom pracownika/ów.

20.Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia oraz zmian w cenniku. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

21. Promocje Gabinetu nie łączą się z posiadanymi zniżkami i innymi promocjami. W Promocjach organizowanych przez Gabinet za stałego Klienta uważa się osobę, która zrealizowała przynajmniej 10 wizyt w ciągu 3 ostatnich miesięcy. Wszystkie serie zabiegów są płatne z góry przy pierwszej wizycie. Wykupienie serii umożliwia Klientowi zarezerwowanie terminów wszystkich zakupionych zabiegów.